top of page

ORGANISATIONENS FEM INTELLIGENSER

Få indsigt i teamets intelligens- og beslutningsprofil

Enneagrammet Erhverv er den eneste test på markedet der kombinerer en organisations fem intelligenser med de 9 typer. 

Business and entrepreneurship symposium. Speaker giving a talk at business meeting. Audien
Global/spirituel intelligens (GI)

At der findes fem forskellige intelligenser, som er essentielle for virksomheders fremdrift, kan bruges til at finde frem til den kombination og sammensætning af medarbejdere og ledere, som skal til, for at virksomheden kan præstere bedst muligt. 

Hvis en af de fem intelligenser slet ikke er repræsenteret hos en virksomheds medarbejdere eller ledere, kan det ofte medføre store udfordringer for samarbejdet. Eksempelvis hvis der er manglende Emotionel Intelligens i toppen af en organisation og/eller manglende Forretningsmæssig og Politisk Intelligens hos medarbejderne.

single_udretteren_2x.png

!

Emotionel intelligens, EI

Typer med særligt talent:
2 - 4 - 9

Handler om at tænke emotionelt, med hjertet, følelserne og kroppen. Associativ tænkning ligger til grund for størsteparten af vores følelsesmæssige intelligens – forbindelsen mellem én følelse og en anden, mellem følelser og kropslige fornemmelser, mellem følelser og omgivelser. ​ Følelsesmæssigt intelligente personer bruger en resonansopbyggende ekstern og intern samarbejdsstil, skaber normer og værdier og udvikler sunde, effektive arbejdsrelationer i stedet for at anvende en kynisk stil, der medfører frygt. De er i stand til at mærke og genkende deres egne følelser og udvikle gode sociale relationer. De bliver ofte anerkendt som den gode medarbejder og leder. Kolleger, venner og bekendte vil føle sig forstået af mennesker med en høj emotionel intelligens. De er empatiske, socialt begavede personer, der har let ved at opfylde andres ønsker og behov uden at sælge ud af deres egen ligevægt og værdighed. De hviler i sig selv, lader ikke andre gå over deres private grænser, samtidig med at de kan rumme andre mennesker og indgå i en personlig, vedkommende relation med dem. ​ Mennesker med en veludviklet emotionel intelligens er bevidste, har selvværd, søger selvrealisering og kan både få og give anerkendelse. De har selvbeherskelse, kan sætte sig ind i andres problemer, og sidst, men ikke mindst, er de selvmotiverende. Det er mennesker med følelsesmæssig selverkendelse, personlig modenhed, præcis selvvurdering og selvstændighed. ​ Mennesker, der er i stand til at aflæse følelser og erkende deres virkning, bruger deres fornemmelse til at styre deres beslutninger. Personer, som har en stærkt udviklet emotionel selverkendelse, er i kontakt med indre signaler og erkender, hvordan deres følelser påvirker andre og deres arbejdsindsats. De er i kontakt med deres grundlæggende livsværdier, som de bruger som en intuitiv fornemmelse for den bedste handlingsplan. Mennesker med følelsesmæssig selverkendelse kan være ærlige og oprigtige. De er i stand til at tale åbent om deres følelser og med overbevisning om deres drømme for fremtiden. ​ Personer med empati kan pejle sig ind på en lang række følelsesmæssige signaler, hvilket gør det muligt for dem at fornemme de oplevede, men uudtalte følelser hos en person eller gruppe. ​ De formår at skabe følelsesmæssige relationer og opbygge resonans mellem mennesker. De er i stadig forandring sammen med andre og lader sig inspirere, så de derved selv bliver den forandring, man ønsker, ser og handler efter. De finder nye muligheder i aktuelle udfordringer, de giver af sig selv, men tager også ansvar for at passe på sig selv. ​ I modsætning til socialt intelligente mennesker er emotionelt intelligente mennesker meget optaget af, hvad de selv føler her og nu, og bruger dette som pejlemærke på, hvordan de skal agere i den situation, de står i. Nogle emotionelt intelligente mennesker mangler det filter, de fleste har, som gør, at stærke følelser og oplevelser bliver filtreret og er nemmere at håndtere. ​ De kan derfor i nogle situationer have oplevelsen af at blive bombarderet med indtryk, som de skal forholde sig til og navigere rundt i, uden at der er noget beskyttelseslag, der hjælper med at sortere i indtrykkene. Udfordringen for emotionelt intelligente er at skille fornuft og følelser ad. De kan blive så optaget af følelser, at de ikke formår at se analytisk på en situation. Derfor vil de ofte være tilbøjelige til at tage beslutninger, der bunder i deres følelser og ikke i, hvad der ville være mest fornuftigt. ​ Nogle mennesker med ekstrafølsomme antenner kan bruge dem positivt til intuitivt at arbejde hen mod et mål, som senere viser sig at være genialt. I en negativ kontekst kan de følsomme antenner bruges til at påvirke andre mennesker i en sur og kedelig retning.

Social intelligens (SI)

Social intelligens, SI

Typer med særligt talent:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9

I den økonomiske logik hersker der en gennemskuelighed. I den sociale logik er der et mere kompliceret spil, der skal gennemskues, man skal både kunne tænke emotionelt og kognitivt i sociale sammenhænge. Det sociale liv omfatter både det at gøre karriere, være en god kollega, optimere hvad virksomheden omsætter, og have en dejlig familie, hvilket kan være en udfordring og til tider en kæmpe mundfuld. Det er en udfordring og en fare for den enkelte at rumme alle disse områder. Indimellem kan man blive for optaget af de sociale relationer, således at man modarbejder målet for arbejdet eller virksomheden. Social intelligens kan opdeles i social bevidsthed, som handler om empati og samstemmighed, og i socialt talent, som har med samtidighed, selvfremstilling, indflydelse og deltagelse at gøre. ​ At besidde social intelligens betyder, at personen har situationsfornemmelse, er et nærværende væsen med autenticitet, klarhed og rummelighed. Socialt intelligente mennesker orienterer sig mod fællesskabet og ser det som en leg at have mange mennesker omkring sig. Hvis de samtidig er vidensstærke, kan de vidensdele, hvilket er en af deres stærke sider. De kan udnytte andres kompetencer og drage fordel af disse, fordi de er jeg-stærke på en sympatisk måde, og de kan tilegne sig færdigheder, de kan bruge. De er bevidste om at have et godt socialt netværk, som kan bruges som ekstra ressource. De træffer bevidste valg for at opretholde harmonien, modsat mennesker, der er understimulerede, som keder sig, eller er overstimulerede, som brænder sammen af stress. Den sociale intelligens har tre dimensioner, som alle er til stede hos socialt intelligente mennesker: ​ Empati, evnen til spontant at kunne mærke, hvordan et andet menneske har det Evnen til at tune ind på andre og komme på bølgelængde med dem Evnen til at føle omsorg og ægte interesse ​ Personer, som har høj social intelligens, skaber et følelsesmæssigt klima, der medfører, at folk, der er i direkte kontakt med dem, holder relationen på rette kurs. Den slags personer tager ansvar for tilfredsheden i gruppen, så de er sikre på, at omgivelserne får, hvad de har brug for. De stiller også sig selv til rådighed, hvis det er nødvendigt, og de erkender og opfylder behov. Deres sociale evne sætter dem i stand til at komme godt ud af det med mennesker fra vidt forskellige baggrunde eller fra andre kulturer. Disse personer har en fornemmelse for andres følelser, lytter opmærksomt, forstår andres synspunkter og har en ægte interesse for deres bekymringer. ​ Socialt intelligente mennesker kan dog have den udfordring, at de i deres optagethed af andre, fællesskabet og gruppen glemmer sig selv, og hvad de selv føler.

Forretningsmæssig intelligens (FI)

Forretningsmæssig intelligens, FI

Typer med særligt talent: 
1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8

Handler om at kunne tænke kognitivt, strategisk, rationelt, analytisk, lytte til, planlægge og forudse behov i samfundet og firmaet. Der er tale om lineær, logisk, modig, økonomisk og lidenskabsløs tænkning, hvor der tages udgangspunkt i et fastlagt program, hvis regler er i overensstemmelse med den formelle logik. Denne måde at tænke på bruges, når der lægges planer for, hvordan organisationen skal udvikle virksomhedens mål og strategier og få den til at blomstre. ​ Så længe man holder sig til det rent forretningsmæssige, sendes der ikke følelsesmæssige signaler, som forstyrrer handlingerne, hvilket er hensigtsmæssigt ved overordnede økonomiske forhandlinger, strategisk langsigtet planlægning og ved omlægninger, som skal føre frem til mål og handling. Når man tænker i forretningsmæssig intelligens, er fokus på leveringen af de rigtige beslutninger til de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter og sagt på en måde, der kan motivere, således at organisationen indstiller sig på beslutningerne og implementerer dem, så de medfører hensigtsmæssige ændringer. ​ Forretningsmæssig intelligens handler om at forbedre det forretningsmæssige beslutningsgrundlag og de operationelle processer samt de konkurrencemæssige fordele, virksomheden opnår gennem relevant og faktabaseret viden. En væsentlig del af den forretningsmæssige indsigt er menneskets evner til at bruge den faglige bank af viden, der er i spil hos enkeltpersoner og i de faglige sammenhænge, medarbejdere og ledere indgår i.

Politisk intelligens (PI)

Politisk 
intelligens, PI

Typer med særligt talent: 
1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8

Handler om at tænke kognitivt og være bevidst om de magtbaser og magtspil, der er i samfundet, hos konkurrenterne og i organisationer, samt at have modet til at undersøge og udnytte dem. At forstå kilder til magt, erkende og forstå forskellige spilleregler, påvirkningsmuligheder og forandringsprocesser samt udvikle påvirkningsstrategi. Mennesker, der er dygtige til at udnytte deres politiske intelligens, forstår at bruge den til at placere sig selv på ledelsesplan og placere virksomheden strategisk godt. De kender og kan udnytte ressourcerne optimalt, de kender det spil, der kan foregå imellem mennesker og om magtens udfordring. Det er den måde, man skal tænke på, når man skal forstå konkurrenter og deres måde at agere på, så man kan gøre det endnu bedre end de og få promoveret egne synspunkter eller produkter. Strategisk dygtige ledere benytter sig af denne intelligens, når de kan/vil påvirke og manipulere andre mennesker til at forelske sig i deres produkter eller synspunkter ved at forstå det konkurrenceprægede samfund og efterfølgende opnå den bedste placering i forhold til konkurrenter. Den politisk intelligente person er i stand til at omstille sig hurtigt for at opnå de fordele, der er med til at få organisationen videre. ​ Politisk intelligens handler tillige om mennesker, der har gjort det professionelle politiske arbejde til deres levevej, eller som er dybt involveret i politisk arbejde. Mange, der arbejder inden for det politiske system, ved, at det indimellem er et blodigt spil, som indebærer intriger, jalousi, misundelse og løgne. Disse områder er bagsiden af den politiske intelligens.

Global/spirituel intelligens, GI

Typer med særligt talent: 
4 - 5 - 7

Handler om at tænke i en kombination af kognitive processer, skabende evner og globale balancer. Mennesker med GI kan forvalte begreber som værdier, visioner, taknemmelighed og håb med fornemmelse for mening, impulser, intuition, ærlighed, udvikling, ansvarlighed, engagement, respekt, kreativitet og nytænkning med mod på forandring og udvikling. ​ De fleste mennesker føler sig mere motiveret, når de ser sig selv som en del af et intelligent system, der har deres fremskridt som sit mål. ​ Global-spirituelle mennesker har en god karma, og de besidder gavmildhed. De har en indre motor, som hele tiden sørger for, at de er resultatsøgende og disciplinerede, men de har også mod til at være udisciplinerede og tænke alternativt. De har evnen til at synkronisere sig i forhold til en højere vision og kan samarbejde i det globale rum. De er ikke kedelige at være sammen med, da de har overskud, er milde og ægte interesseret i andre mennesker, de har humor, de kan lide at lege og er ægte til stede i sig selv. De kommunikerer fra hjerte til hjerte, uden om alle konventioner og vanetænkning. For dem drejer det sig om at kunne formulere relevante spørgsmål og være undersøgende, mere end om at have svar på rede hånd. At få mennesker til at føle, at de kan leve med og håndtere usikkerhed og inkonsistens, at være nysgerrige, stille markante kaotiske spørgsmål med humor og være katalysator for diskussioner på højt niveau. Mennesker med global-spirituel intelligens vil ofte klare sig godt som topledere, da de forstår forskellen på leadership og management og formår at få medarbejderne med på virksomhedens vision. De udtænker en vision og skaber værdier. De skaber en inspirerende organisatorisk mission, der er dybt vævet ind i den organisatoriske struktur, og de ved, hvordan de skal bibringe folk en fornemmelse af, at deres arbejde er meningsfyldt. ​ Det er en måde, der er hensigtsmæssig at tænke på, når vi skal have andre til at ”forelske” sig i vores planer, skabe medarbejderinvolvering og få promoveret firmaets ideer og produkter, så kunderne bliver så glade for dem, at de virkelig ønsker at eje dem. Det handler i høj grad om, at det, man kan og drømmer om, er det, man begynder på. Denne dristighed rummer genialitet, magt og magi, fordi den betyder, at man kan navigere ubesværet i alle virksomhedens udfordringer uden at blive stoppet af angst eller føle sig begrænset af konventioner. ​ Folk med global-spirituel intelligens har en høj grad af intuition. De skaber indre og ydre harmoni og energi og får deres medmennesker til at blomstre. De er ikke præget af skyldfølelse, der er relateret til skam, og de kan transformere negative følelser til positive handlinger. Det drejer sig om respekt og selvrespekt, om en dybere altruistisk måde at opfatte sig selv og omgivelserne på. ​ Globalt-spirituelt tænkende mennesker har et smukt sind, dybe tanker, positive følelser, et varmt, nærværende og omsorgsfuldt hjerte, modenhed og dyb selvindsigt. De er magiske. ​ Global-spirituel intelligens handler også om at skabe fred og gensidig forståelse i samfundet. At indse, at forskellighed er nødvendig, fordi den repræsenterer menneskers nuancer, og jo mere de kommer til udtryk, jo smukkere bliver denne verden. Når den globale forståelse er i spil i organisationer, kommer det til at handle om medfølelse, tilgivelse og tolerance, om fællesskabsfølelse, taknemmelighed og at føle sig forbundet med andre for at opnå noget større. ​ Disse tænkende mennesker ejer evnen til at holde ødelæggende følelser og impulser under kontrol. De kan styre deres foruroligende følelser og impulser og finder endda ud af, hvordan de kan kanalisere dem over i noget nyttigt. Kendetegnende for globalt-spirituelt tænkende mennesker er, at de kan forblive rolige og klare i hovedet selv under voldsom stress eller i krisesituationer. De lader sig ikke rokke af en vanskelig udfordring. ​ De er transparente og efterlever deres egne værdier. De udviser ærlighed, integritet og troværdighed. De ejer en ægte åbenhed over for andre med hensyn til egne følelser, overbevisninger, handlinger og integritet. Den slags personer indrømmer åbent fejltagelser og tager kampen op mod uetisk adfærd hos andre i stedet for blot at ignorere den. ​ De er tilpasningsdygtige, kan imødekomme forskellige behov uden at miste fokus eller energi, og de føler sig godt tilpas med de uundgåelige tvetydigheder, der er forbundet med livet i en organisation. De er gode til at overvinde forhindringer. ​ Den slags personer kan tilpasse sig nye udfordringer og forandringer, de er gode til at indordne sig kontinuerlige ændringer og er smidige i deres tankegang, når de konfronteres med nye data eller realiteter. De har fornemmelsen af at være handlekraftige, og har det, der skal til for at kunne styre deres egen skæbne, samt udpræget stort initiativ og entusiasme. De er parate til at handle og gribe chancer eller skabe dem – i stedet for blot at vente på dem. Sådanne personer tøver ikke med at skære igennem bureaukratiet, hvis det er nødvendigt for at skabe bedre fremtidsmuligheder. ​ De ejer evnen til at se det positive i begivenheder og være fremtidsorienterede, de kan hele tiden komme på benene igen og anser et tilbageskridt for at være en chance frem for en trussel. De ser andre i et positivt lys og forventer det bedste af dem. De ser “det halvt fyldte glas” i stedet for ”det halvtomme glas", hvilket får dem til at regne med, at alle fremtidige ændringer kan blive til det bedre. De betragter fortid som noget, der ikke kan laves om på, men læres af. Globalt-spirituelt intelligente mennesker vil tage personligt ansvar, vil fravælge kontrol og vil ikke gå i smålige detaljer med de ting, de beskæftiger sig med. ​ De forstår at skabe en virksomhedskultur, hvor de samler mennesker med fightervilje og ressourcer om livskvalitet og sundhed og især om det fælles ansvar for virksomheden som helhed, i harmoni med sine omgivelser. ​ I nedgangstider vil den dynamiske og alsidige, intelligente organisation fastholde og videreudvikle sin position, være omstillingsparat og forandre sig i takt med tiden og udviklingen. Her handler det om at tjene penge på en etisk måde for at få maskineriet til at køre rundt. ​ Globalt tænkende mennesker ser hele tiden nye åbninger i markedet og i organisationerne, de fornemmer hurtigt, hvad der skal til for at handle, således at organisationen forandrer sig til det, der kommer. De er dygtige til at omstille sig. De har et konstant blik for små forbedringer. De er handlekraftige, vedholdende og stoler på deres intuition. På dansk kan man kalde det for godt købmandskab, man handler på kombinationen af instinkter, begavelse, strategisk overblik og forståelse af de globale mekanismer på et avanceret niveau.

bottom of page