Abonnement og kontrakt
Betingelser

Disse Betingelser er gyldige fra 23. maj 2018 og erstatter alle tidligere versioner.

 

Om Enneagrammet Erhverv

Enneagrammet Erhverv ejes af RETHNK ApS (Enneagrammet Erhverv / RETHNK / os / vi) har til hensigt at hjælpe professionelle indenfor HR-området med et dynamisk, holistisk og psykologisk typeprofilværktøj til personligheds- og teamanalyse.

 

Vi udbyder en online testportal (Applikationen), via portal.enneagrammeterhverv.dk som findes i en N1-version og en N2-version. Herudover tilbyder vi en række tillægsydelser.

 

Ud over Applikationen driver vi www.enneagrammeterhverv.dk og andre hjemmesider og andre online kanaler (Websites), hvor der bl.a. findes informationer og hjælp til aktuelle og potentielle brugere af Applikationen.

 

Vores Applikation, Websites og tillægsydelser tilbydes udelukkende til erhvervskunder.

 

Al brug af vores Applikation, er underlagt disse betingelser, som du (Kunden/dig) accepterer ved oprettelsen af adgangen til applikationen.

Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse Betingelser på virksomhedens vegne.

 

Du skal tillige når du opretter dig/din virksomhed acceptere vores persondatapolitik og vores databehandleraftale.

Bemærk at der kan gælde særlige vilkår i tillæg til disse Betingelser for de enkelte produkter.

 

Brug af Applikationen og køb af tillægsydelser

Enneagrammet Erhverv giver Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Applikationen. Denne ret gælder udelukkende for Kunden, og Applikationen må hverken benyttes for andre eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre. Du indestår for og har de fulde ansvar for dem, som du giver adgang til Applikationen eller som bruger dit login.

 

Kunden må hverken helt eller delvist overdrage sit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke med Enneagrammet Erhverv.

 

Pris og betalingsbetingelser

Alle priser er angivet i danske kroner og er ex. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Enneagrammet Erhverv kan justere priserne, således at Enneagrammet Erhverv stilles uændret. Enneagrammet Erhverv har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på vores Website.

 

Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte abonnementstype. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremstår i abonnementsvilkårene, opkræves abonnementsbeløbet forud for hvert år samt en kvartalsvis afregning af testforbrug.

 

Aftalens varighed

Disse Betingelser gælder så længe Kunden har en konto, der giver adgang til Applikationen eller i øvrigt benytter sig af Applikationen. Kundens konto kan til enhver tid slettes ved at kontakte Enneagrammet Erhverv support.

 

Ingen refundering eller fortrydelsesret

Applikationen og tillægsydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

 

Opsigelse og overdragelse

Du kan opsige, ændre og nedgradere dit abonnement i ved at kontakte Enneagrammet Erhverv support på info@enneagrammeterhverv.dk. Opsigelse skal ske senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes.

 

Enneagrammet Erhverv kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse Betingelser, manglende betaling af abonnement eller ved Kundens insolvens.

 

Enneagrammet Erhverv har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. Enneagrammet Erhverv har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data. En liste over underleverandører, der anvendes til databehandling i Enneagrammet Erhverv, kan findes her: Underleverandører.

 

Kundens data

De informationer du indtaster i Applikationen eller på anden vis deler med os behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det, er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende. Enneagrammet Erhverv kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

 

Data i Applikationen bruges anonymt i forsknings øjemed. Al information du sender til os eller indtaster på vores websites (indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.

 

Data (alder, køn og stilling knyttet til persontype) udledt til forskning af det indsamlede materiale kan i særlige tilfælde benyttes af tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden kan identificeres.

 

Kundens adgang til egne data

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Hvis et N2-abonnement udløber eller opsiges, medfører det, at Kunden ikke længere har adgang til de data. 

 

Overgås N2-abonnement til N1-abonnement, medfører det, at Kunden ikke længere har adgang til de data som er en del af N2-versionen (f.eks. Team profil rapporter). Ingen af Kundens data i selve Applikationen vil blive slettet, og Kunden kan til enhver tid få adgang til disse data igen ved at købe N2-abonnementet.

 

Hvis Enneagrammet Erhverv ønsker at lukke adgangen til Applikationen kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til Kunden 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Kunden ikke har betalt for adgang til Applikationen.

 

Opdateringer og driftsstabilitet

Enneagrammet Erhverv forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og vores websites mens opdateringer foretages. Enneagrammet Erhverv tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

 

E-mail udsendelse

Enneagrammet Erhverv har ret til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til Applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes at være i legitim interesse for Kunden. Enneagrammet Erhverv forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’ linket i de fremsendte e-mails.

 

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Vores priser afspejler nedenstående ansvarsfraskrivelser og begrænsninger:

Brugen af Applikationen foregår helt på eget ansvar. Enneagrammet Erhverv kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til Applikationen.

 

Enneagrammet Erhverv fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for Enneagrammet Erhverv’s kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internetforbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Enneagrammet Erhverv hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen.

 

Ansvar og ansvarsfraskrivelse ved brug af Enneagrammet Erhverv Support

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer Enneagrammet Erhverv ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Applikationen og alt materiale på websites og i Applikationen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

 

Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale på websitet eller Applikationen til Kunden.

 

Kunden giver Enneagrammet Erhverv og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data (bortset fra personoplysninger) der uploades af Kunden i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle Applikationen og vores websites, samt til markedsføring.

 

Datasikkerhed

Selve vores behandling af personoplysninger, som Kunden er dataansvarlig for og som opbevares m.v. i Applikationen er reguleret i Databehandleraftalen imellem Enneagrammet Erhverv og Kunden. Ansvaret for behandlingen af Kundens personoplysninger, er reguleret af disse betingelser.

 

Enneagrammet Erhvervs behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik.

 

Enneagrammet Erhverv kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores Websites. Brug af Applikationen og/eller vores Websites efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

 

Tvister

Opstår der uenighed mellem kunden og Enneagrammet Erhverv skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.